BỒN TẮM GÓC - TLS-1400G

BỒN TẮM GÓC - TLS-1400G 

SIZE: 1360*1360*(560-600)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM GÓC - TLS-1300G

BỒN TẮM GÓC - TLS-1300G 

SIZE: 1300*1300*(560-600)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM GÓC - TLS-1200G5

BỒN TẮM GÓC - TLS-1200G5

SIZE: 1200*1200*(550-600)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM GÓC - TLS-1200G3

BỒN TẮM GÓC - TLS-1200G3

SIZE: 1685*720*(385-530)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1775V

BỒN TẮM DÀI - TLS-1775V

SIZE: 1700*750*410

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1570S

BỒN TẮM DÀI - TLS-1570S

SIZE: 1500*700*400

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1670V

BỒN TẮM DÀI - TLS-1670V

SIZE: 1570*700*(435-525)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1770X

BỒN TẮM DÀI - TLS-1770X

SIZE: 1685*720*(385-530)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1780T

BỒN TẮM DÀI - TLS-1780T 

SIZE: 1690*790*(350-590)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1780N

BỒN TẮM DÀI - TLS-1780N

SIZE: 1688*790*(410-580)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1780E

BỒN TẮM DÀI - TLS-1780E 

SIZE: 1695*785*(385-530)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

BỒN TẮM DÀI - TLS-1675C

BỒN TẮM DÀI - TLS-1675C 

SIZE: 1587*733*(400-530)

Chất liệu:

- Acrylic 

- Crystal 

- Galaxy 

- Ngọc trai 

Liên hệ

Top